Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Informacje ogólne i definicje

KEFI Sp. z o.o.
Kożuchowska 20A
65-364 Zielona Góra
KRS 0000929617
NIP 929-206-81-03
REGON 520296185
kontakt@mojeinternety.pl

Strona 
https://www.mojeinternety.pl/

Zamawiający/Klient
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej na stronie https://www.mojeinternety.pl/

Wykonawca Usługi
KEFI Sp. z o.o. poprzez stronę internetową https://www.mojeinternety.pl/

Właściciel Strony
KEFI Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze Kożuchowska 20A

Formularz Kontaktowy
formularz dostępny na Stronie https://www.mojeinternety.pl/ umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt z Wykonawcą

Regulamin
niniejszy regulamin Strony

Usługa Elektroniczna
usługa świadczona drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony https://www.mojeinternety.pl/

Newsletter
Usługa Elektroniczna pozwalająca Wykonawcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Wykonawcy.

Brief
dokument wypełniany przed rozpoczęciem realizacji, w którym Zamawiający zamieszcza informacje niezbędne do zrealizowania projektu przez KEFI Sp. z o.o.

Strona https://www.mojeinternety.pl/ działa na zasadach określonych w poniższym Regulaminie, który określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.mojeinternety.pl/ zasady świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Zamawiający z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://www.mojeinternety.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy:
1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Wykonawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

– nieodpłatne korzystanie z Formularza Kontaktowego,

– nieodpłatne korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klienta odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie


3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w punkcie 2. Regulaminu przez Wykonawcę Usługi jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości lub zaprzestania jej wysyłania przez Klienta. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może dokonać rezygnacji z usługi w dowolnym momencie poprzez kontakt@mojeinternety.pl

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
– telefon, komputer lub tablet z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Klient zobowiązany jest do przekazania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Zabronionym jest dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.


4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.
2. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Stosowne oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@mojeinternety.pl
3. Wykonawca usługi może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Klient narusza niniejszy Regulamin. Okres wypowiedzenia umowy to 10 dni.
4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
5. Obie strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony https://www.mojeinternety.pl Klient może składać pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@mojeinternety.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać wyczerpujące informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Powyższe dane są konieczne i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę Usługi.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę Usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź Wykonawcy Usługi w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


6. Własność intelektualna
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej w obrębie domeny https://www.mojeinternety.pl/ korzystają z ochrony praw autorskich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wykonawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.mojeinternety.pl/ , bez zgody Właściciela Strony.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Strony któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.mojeinternety.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Właścicielowi Strony i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.